ESPAÑA MEMORIA HISTÓRICA ::: Acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme

INVESTIGACIÓ DEL ROBATORI DE CRIATURES EN EL FRANQUISME DURANT LA VIGÈNCIA DE LA LLEI «VALLEJO-NÁJERA». NO AL MONÒLIT ALS FEIXISTES SOBRE LA FOSSA COMUNA DE LA SECCIÓ 7A DRETA

Acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme llençades a les fosses comunes del Cementeri general de València

Se celebrarà el diumenge 15 d’abril de 2012 a les 12 hores. Porta principal del Cementiri General de València. CATALÀ/CASTELLANO

Diumenge 4 De Març De 2012

Català/castellano

Adhesions: envieu un correu a forumperlamemoria@forumperlamemoria.org

Ajunda’ns a difondre aquest manifest

Diumenge 15 d’abril de 2012 a les 12 hores. Porta principal del Cementeri general de València

Autor del dibuix Ant
oni Miró

Manifest

Veritat. Justícia. Reparació

La destrucció i ocultació de proves de l’extermini franquista, malgrat els anys transcorreguts des de la mort del genocida Franco i de la instauració de la “democràcia”, continua fins avui.

L’obstrucció a la veritat creix en subtilesa: els casos de xiquet

s i xiquetes furtats durant el franquisme que presenten recentment els mitjans de comunicació no representen de cap manera la magnitud ni el sentit de la tragèdia. Aquests nens i nenes d’ara són víctimes del negoci en què el franquisme va convertir la fase final de l’extermini. Els casos de xiquetes i xiquets furtats durant el franquisme, denunciats recentment, són casos posteriors, en la seua majoria a 1960. Són cortines de fum. Víctimes “utilitzades”, objecte d’una activitat residual i mafiosa sense el suport oficial de l’estat i, per això, constitutives de delictes comuns, mentre es silencia que furtar xiquets i xiquetes a les famílies de la població que havia perdut la guerra després del colp d’estat criminal de Franco, la Església Catòlica i l’Alemanya nazi, va deixar de constituir Crim contra la Humanitat en 1960.

Se silencia que en 1940 es va promulgar l’anomenada Llei Vallejo-Nájera, que va durar fins al 1960. I que, amb aquesta llei, el franquisme va decidir que totes aquelles famílies que no pogueren acreditar estar en condicions d’educar els seus fills conforme als “Principios del Glorioso Alzamiento Nacional”, l’estat assumia la seua tutela, condició que per suposat no podia complir cap família dels perdedors. I que per acreditar condicions de poder educar els fills conforme a les necessitats de la dictadura, l’Església Catòlica i la Falange expedien certificats de capacitació als pares. Sistema doble d’e

xterminar l’oposició després de la guerra: matar o deixar morir per les terribles condicions de vida imposada als perdedors, fent desaparèixer els cossos en fosses comunes, i als supervivents desmembrar-los separant les famílies.

I també silencien que les criatures arrabassades als seus pares durant els 20 anys de llei, foren tancades en nombrosos centres de l’Església Catòlica i de la Falange escampats per tot l’estat espanyol. I que allà dins, les que no foren venudes, majoritàriament patiren fam, necessitats infinites, malalties sense assistència, tracte cruel, inhumà i vexatori. I que també en molts casos foren sotmeses, explotades, reciclades, torturades, violades i reduïdes mentalment fins estar (les que van sobreviure), en situació de servir al franquisme sense constituir-ne cap risc.

Estem en un país de morts segregats, en un Estat de morts oblidats; per això estem ací reclamant permanentment justícia. I la reclamarem per damunt dels bloquejos, parapets, legislacions infamants, dictadures jurídiques i detestables maniobres de liquidació de la memòria exercides pel poder. I per això, més enllà de la seua corcada maquinària, digna continuadora de la darrera dictadura, més enllà dels judicis farsa a suposats defensors del

passat històricament recent; i molt més enllà del conglomerat d’indignes interessos emanats de la sarcàstica transició -diuen que democràtica- hem acudit al Tribunal Europeu de Drets Humans reclamant-li que exigesca a l’Estat Espanyol el compliment de les seues més elementals obligacions. Això és: investigar els crims i delictes succeïts al seu territori.

El franquisme va voler tota la població perdedora captiva i desarmada, per això la va desmembrar. I per això estem ací exigint la veritat, la rehabilitació jurídica de les víctimes i l’aplicació de les lleis als culpables, col·laboradors i beneficiaris de l’extermini.

No venim a recuperar la memòria. Mai l’hem perduda.

I per això les entitats i persones sotasignades, EXIGIM:

– Que s’investigue el vertader abast del robatori, segrest i venda de criatures des del 1940 fins al 1960, és a dir, a les afectades per la Llei Vallejo Nájera i que s’exigisquen a les entitats implicades les responsabilitats previstes per les lleis per aquests casos.

- La anul·lació de la Llei d’Amnistía de 1977 (considerada rece

ntment per l’ONU com contrària al dret internacional) i de la Llei de Memòria Històrica de 2007, vertaderes lleis de punt i final, instruments jurídics que impedeixen investigacions per la responsabilitat en el genocidi.

- Exhumació de les foses comunes amb l’aplicació dels protocols judicial, policial i forense previstos per la Llei.

- La retirada del monòlit als feixistes sobre la fosa comuna de la Secció 7a Dreta


castellano

Verdad. Justicia. Reparación

La destrucción y ocultación de pruebas del exterminio franquista, a pesar de los años trascurridos desde la muerte del genocida Franco y de la instauración de la “democracia”, continúa hoy.

La obstrucción a la verdad crece en sutileza: los casos de ni

ños y niñas robados durante el franquismo que presentan recientemente los medios de comunicación no representan en modo alguno la magnitud ni el sentido de la tragedia. Estos niños de ahora son víctimas del negocio en que el franquismo convirtió la fase final del exterminio. Los casos de niñas y niños robados durante el franquismo, denunciados recientemente, son casos posteriores en su mayoría a 1960. Son cortinas de humo. Víctimas “utilizadas”, objeto de una actividad residual y mafiosa sin respaldo oficial del estado y, por tanto, constitutivas de delitos comunes, mientras se silencia que robar niños y niñas a las familias de la población que había perdido la guerra tras el golpe de estado criminal de Franco, la iglesia Católica y la Alemania nazi, dejó de constituir Crimen contra la Humanidad en 1960.

Se silencia que en 1940 se promulgó la llamada Ley Vallejo-Nájera, que duró hasta 1960. Y que con aquella Ley, el franquismo decidió que t

odas aquellas familias que no pudiesen acreditar estar en condiciones de educar a sus hijos conforme a los “Principios del Glorioso Alzamiento Nacional”, el estado asumía su tutela, condición que por supuesto no podía cumplir ninguna familia de los perdedores. Y que para acreditar condiciones de poder educar a los hijos conforme a las necesidades de la dictadura, la Iglesia Católica y La Falange expedían certificados de capacitación a los padres. Sistema doble de exterminar la oposición tras la guerra: matar o dejar morir por las terribles condiciones de vida impuesta a los perdedores, haciendo desaparecer los cuerpos en fosas comunes, y a los supervivientes desmembrarlos separando a las familias.

Y también silencian que las criaturas arrebatadas a sus padres durante los 20 años de Ley, fueron encerradas en numerosos centros de la Iglesia Católica y de la Falange escampados por todo el estado español. Y que allí dentro, las que no fueron vendidas, en su mayoría, pasaron hambre, necesidades infinitas, enfermedades sin asistencia, trato cruel, inhumano y vejatorio. Y

que también en muchos casos fueron sometidas, explotadas, recicladas, torturadas, violadas y reducidas mentalmente hasta estar (las que sobrevivieron), en situación de servir al franquismo sin constituir riesgo alguno.

Estamos en un país de muertos segregados, en un Estado de muertos olvidados, por eso estamos aquí reclamando justicia permanentemente. Y la reclamaremos por encima de los bloqueos, parapetos, legislaciones infamantes, dictaduras jurídicas y detestables maniobras de liquidación de la memoria ejercidos por el poder. Y por eso más allá de su carcomida maquinaria, digna continuadora de la última dictadura, más allá de los juicios farsa a supuestos defensores del pasado históricamente reciente, y mucho más allá del conglomerado de indignos intereses emanados de la sarcástica transición, dicen que democrática, hemos llamado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclamándole que exija al Estado Español el cumplimiento de sus más elementales obligaciones. Esto es: investigar los crímenes y delitos sucedidos en su territorio.

El franquismo quiso a toda la población perdedora cautiva y desarmada, por eso la desmembró. Y por eso estamos aquí exigiendo la verdad, la rehabilitación jurídica de las víctimas y la aplicación de las leyes a los culpables, colaboradores y beneficiarios del exterminio.

No venimos a recuperar la memoria. Nunca la perdimos.

Y por ello las entidades y personas que abajo firmamos EXIGIMOS:

- Que se investigue el verdadero alcance del robo, secuestro y

venta de criaturas desde 1940 a 1960, es decir, a las afectadas por la Ley Vallejo Nájera y se exijan a las entidades implicadas las responsabilidades previstas por las leyes para estos casos.

- La anulación de la Ley de Amnistía de 1977 (considerada recientemente por la ONU como contraria al derecho internacional) y de la Ley de Memoria Histórica de 2007, verdaderas leyes de punto final, instrumentos jurídicos que impiden investigaciones por la responsabilidad en el genocidio.

– Exhumación de las fosas comunes con aplicación de los protocolos judicial, policial y forense previstos por la Ley.

– La retirada del monolito a los fascistas sobre la fosa común de la Sección 7ª Derecha

ENTITATS I PERSONES SIGNANTS: Fòrum per la Memòria del País Valencià; Alerta Solidària; Societat Coral El Micalet; Maulets; Centre Social Terra; CNT-AIT València; Esquerra Republicana del País Valencià; Joves de Esquerra Republicana del País Valencià; Mujeres Libres; Grup de dolçaines i tabals “Estrela Roja de Benimaclet”; Partit Socialiste d’Alliberament Nacional del Països Catalans (PSAN); CGT; Comissió de la Dignitat de València i Catalunya; Esquerra Anticapitalista (ESAN); Coordinadora Obrera Sindical l’Horta (COS); CNT-AIT Sagunt; Antonia Artero Navarro, viuda de represaliado; Ferran Navarro i Soriano, músic; María Dolores Dominguez Artero, hija de represaliado; Claudio Domínguez Artero, hijo de represaliado; Antonia Domínguez Artero, hija de represaliado; Juan Ramón Dominguez Artero, hijo de represaliado; Empar Salvador Villanova, filla de represaliats;

Gonçal Bravo i Peris, sindicaliste; Antoni Strubell i Trueta, diputat de SI al Parlament de Catalunya; Alfonso Legaz, fotógrafo independiente; Asociación Ex presos Sociales; Antoni Ruiz i Saiz; EU de Alfafar-Sedaví; Josep Martínez Bisbal, Departament de Filosofia-Universitat de València; Carme Marin Benedicto; Carles Enguix i Borràs, músic; Mari Carme Pérez; José Manuel Martínez García; Trini Simó Terol. Profesora jubilada de la Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura; Abundi Solis, Barcelona; Moviment de Defensa de la Terra (MDT); Pedro Antonio Serrano Gómez. Albacete; Jose luis Vidaller Nieto, hijo de exiliados en Argentina; Montserrat Ponsa Tarres, escriptora, Fundación Cultura de Paz; Radio Libre ¡Tod@s somos antena!, Argentina; Maria Antònia Arnau Puigvert, Barcelona; Cecilia Domínguez Luis, Tenerife; Jordi Alonso del Amo; l’Associació Cultural Ca Bassot de Burjassot; Lola García Cantús, profesora jubilada de la Universitat de València; Pedro Luis Angosto. Doctor en Historia; Associació cultural: Llaurant Cultura (Alboraia); Carlota Leret O´Neill, hija de fusilado. Venezuela; Tomás Nozal, Palencia; Ximo Verdeguer Puchades; Enric Sanchis; Antonio Vilar Ramón, León; Marc Cabanilles; Juantxu Oscoz. Euskal Herria; Manuel Molins i Casaña, professor i dramaturg; Angel Yébenes, Concejal de EU Alfafar; Oscar Revilla Alguacil. Madrid; José Félix Martínez Hernando; Laureano Rodríguez. Liáñez, Sevilla; Isidre Perez, Alacant; Carmen González. Abogada argentina, esposa de Héctor Sobel, abogado argentino desaparecido por la dictadura militar; Friends of the Swedish Volunteers for Spain (Asociación de Amigos de los Voluntarios Suecos) Suecia; Arturo del Villar, poeta republicano; Colectivo Republicano Tercer Milenio; Dr Marta Raquel Zabaleta, victima de la Opera

cion Cóndor en Argentna. School of Arts and Education (Middlesex University, London, UK); Dolors Cabot i Cos, neta de desaparegut i retrobat al 2005 en una fosa comuna de Manresa- Bages- Barcelona; Gerardo Carrera; Marina Legaz Bursuk, Federación Libertaria Argentina; Associació de Familiars de Represaliats pel Franquisme; Esther Llorenç, Girona; Júlia Moltó Linares. Alcoi; Carme Belenguer; Ricardo Ferrer Espinosa, periodista independiente; Estrella Legaz Bursuk, hija combatiente en la Revolución española (Argentina); Xosé Luís Santos Cabanas, secretario da A Oliveira de Teo, asociación para a defensa da Memoria Histórica e defensa do Patrimonio Inmaterial (A Coruña); Assumpta Sesma, Barcelona; Assemblea de Veïns de Benimaclet; Colla de Dimonis de Benimaclet; Colla Gegantera Moro Maclet i El Tirant; Carlos Fco. Velasco Souto, Professor da Uiversidade da Corunha. Investigador sobre a repressom franquista e ativista a prol da memória histórica; Fernando Ubeda Montes, albañil. Doña Mencia (Cordoba); Henry Ettinghausen, profesor Emèrit d’Estudis Hispànics de la Universitat de Southampton. Creu de Sant Jordi al 2003; Narcís Gàllego i Tibau, Metge, Barcelona; Andreu Tobarra, professor Universitat de València; Rose-Marie Serrano Climent, traductora, familiar de fusilados. París; Francina Gimenez Rosell. Barcelona; Asoci

ación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL); Angeles Alcalá, exiliada española, jubilada, residente en París; César García García-Conde, Desempleado y activista social; Juan Riquelme Pujol, editor. Hijo de exiliados y familar de represaliados y desaparecidos. Caracas (Venezuela); Luis Vega Domingo; Joan Luque, Educador Social. Gandia; María José de Rivas; Pablo Gabaldón González, bisnieto de represaliado; Miguel Àngel Taroncher Padilla, Doctor en Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata (República Argentina); Pilar Espigares, Amman (Jordania); Laura de la Cruz, informática, Sevilla; Anna Castillo, Realitzadora de televisió. Argentina; José Luis Duval Vidal; Gustavo Guzmán Castillo, Educador Social; Luciano Andrés Valencia, Escritor e Historiador. Patagonia-Argentina; Margarita López Herranz, hija y nieta de refugiados españoles en México; Productora Páramo films; Anastacia López, Argentina; Agrupació Ciutada Arc Iris de Simat de la Valldigna. La Safor (País Valencià); Wahida Hamid Haidar, Amman (Jordania); Vicenç Gonzàlez Belmonte, Lluitador Antifranquista, Jubilat. Tortosa (Terres de l’Ebre); Antoni Beltran i López; Macrino Suárez, Asturias; Miquel Garcia, docent; Manel Zaragoza; Salvador Machancoses Trenco, professor jubilat.; Comisión Etica Contra la Tortura – Chile; Juanjo Llorente. Concejal EUPV Ajuntament Aldaia.; Pablo Batista, Isla de La Palma, (Canarias); Guillem Agulló, pare de Guillem Agulló i Salvador, assassinat pel feixisme espanyolista; Juana Aguilera Jaramillo, Santiago de Chile; Ângel Dominguez Garcia, fill de represaliat; Víctor Miguel Dobón García, hijo de fusilado en Zaragoza; Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet; Asociación de Niños de la Guerra Civil Española en Argentina; Adela Avinent Martínez, néta de represaliat; David Barbens; Pa

co Guardeño, Portavoz Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet; Ara o Mai: Associació per la independència; Conxa Querol Roselló, Professora de secundària. Torrent, Horta Sud; José Alfonso Martínez, activista; Comité Oscar Romero-Madrid; Itziar Aldamendi Gomendio; Dolores Sangil Caloto; María Enriqueta Toledo Uceda; Dolores Moreno Dominguez; José María Caravantes García; José Luis Gómez Morales; Miguel Angel Giménez Casado; Javier Garcés Molina; Maria del Rosario Gómez; Raquel Giménez Toledo; Loreto Rey Arnáiz; María del Carmen Caravantes García; Elisa Bel Lleonard; Javier Dominguez; Antonio López Quiles, hijo de exiliados en Méjico; Rosario Carrasco Olivares; Jesús Serrano Ruiz, Madrid; Anna Oliver i Borràs, advocada; Natàlia Mas, Animadora Sociocultural; CNT-AIT La Costera-La Vall d’Albaida; Carlos de Cabo de la Vega, Albacete; Mercedes Roca; Jorge Sobral. París; ; Nahuel Sobral, París; Pilar de Miguel Moreno. Psiquiatra, Madrid; Bloc d’Estudiants Agermanats; Sol Solaz Pérez, Professora en l’Escola D’Art i Superior de Disseny d’Alcoi; Col·lectiu de la Memòria Històrica de Callosa d’en Sarrià; María José Castillo Oñate; Manuel Rico Ferran; Mercedes Moreno Sánchez; Mayte Sastre; Rosa Herrero Vicente; Maria Isabel Llorca Berenguer; Anthony Sterling Nuckols; Neo-Gest; Carmen Robles del Hoyo; Cinematograph-7t

h Art, Bèlgica; Enrique Silvestre Lloret; Rosmi Ramos López; Vallivana Marzá Chaparro; Nieves Machirant Ballester; Casal Obrer i Popular – Francesc Santa Catalina; Laia Mas; Agueda Alvarruiz Bermejo; CNT-Vall de Segó; Manuel Giron, professor de psiquiatria, Alacant (País Valencià); Benjamí Castell i Bru; Clara González Codony, descendent de catalans en l’Argentina, Doctora en Història; Vicent Benavent, familiar de represaliats; Claudio Dominguez Mundo, represaliado del franquismo; Antoni Infante de l’MDT; Encarna Canet, professora Universitat de València

8D

Radio M (1)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s